نـنـه یـِکم بـِخون بـِدا ما یـِکـَمَک  شادی  کـُنیم

نـاقـِـص قـَلـبـِمِ بــِدا مـا یـِکـَمـَک یـاری کـُنـیـم

سَـلـِمـبارو سـیالـون وقـَدیمـی سَرگـُذَشت بـگو

گـُذَشـتـۀ  قـَشـِنگـِـمِ میـخـام کـه مـا یـادی کـُنیم

----------------

بـگو نـَنِه می نی بـِر اون قـدیـمونـی سَرگـُذشت

بگو بــِدا مـادی  بـِدونـیم که شِمارِ چی  گـُذَشت

چُـری بُــنُ گـَرمـارودی  راهِ  بـگـُو یــِکـَم نـَنـِه

وینَــکی سَرشاقِسکوتی تا شهسواری سَرگذشت

-------------------

بگو ننه قد یـمونی چراغ مُــشی چـِِــتا بــبا

لَـَـمپَی پیشُ کـُرسی بُنی شُو نشینی چـِتا ببا

نقالی یه زمستونی یــــشون چـِـره تموم ببا

ششاخونـَی کجدوک ریسیَُ گپ زنی چتاببا

-------------------

کوچه ی سری گُرچه وا گپ زنی منه یادم می یه

گیلمی سرسِتاسِتا مَوتِناهی گپ میزییَن یادم می یه

رشته می بردن باغی دل جَـجیم همرا می تی یـن

دسته جـَـمی حـلوا زنی تـَـندوری لــَو یـادم می یه

------------------

 

نـَنه بـَبا بـِشا کـِجه  بَس چـِره  زودتَه  نیمیه

سِـتارۀ سـَحـَر بـِشـا ، سِـتـاره بـَهـتـَر نـیمـیه

دِلـم میخا کِه دیم بـِه دیم شـَوکـیین سَحر کُنیم

ایـن جـور شـَوون  دِوارتـه پـی سـَـر نـیمـیه

-----------------

نـنـه بـشو نـمازی سر جـَی نـماز دست بـَکش

دستِـتِ اومـتَ بـیاور مـینی سـَرِدی مَس بَکِش

وقـت قـنوتـت یـه کـَمَک مَی بـِردی دعا بُکـُن

خدادِ اول یـچی هـَی دَستـِتِ اومـتَ پَس بـَکِـش

-----------------

نَـنـِه بی یَو کـُـرسی بـِنـِیم یاد قـدیـمون هـاکُنیم

چَنـتا دی هَمسَیاکُونِ یک شَویی مَهمون هاکنیم

یکی بی یـِسته کُنجی دِل کَجدوکِشِ تـَو بدی یه

پـَشمِ بـِنی یَم با داغ اَو مادی یـِکَم هـُـو هـاکُنیم

-------------------

یکی بی یـِستِه  پَشـمـون  دِسیـلِه بـِیـره فِـرِفِـر

یکی دیـگر چـَره  بـِریـِـسـِه تـا دَرارِه  قِـرِقِـر

چـِقـَد قـَشِنگِِِِ اَچـیـِه ، اَچـِیـِه بـِیـریـم یـِکـَمَک

سی سالی پـَی بـِدا نـَنـِه  دِلـِم  بـَخـنِـده  کِرِکِر

-----------------------

 

یـادِش بـِخــیـر زَنـو بِه زَنو با بـَبا گـَنـدِم چـیـنی

یادِش بـِخیر قـَراچو سَو بوءه کولبارُ واش چینی

بـَبـا مـُگـُت ذِکـرِ خدا وا کـار کـُردن یـه واجـِبـِه

یادش بـِخیربـَبـَی هَمرا چـِپانی دَشت کِکـِره چینی